Walter Braunfels
Der Traum ein Leben Op. 51 (1934-37)
Opera en 3 Actes

D'aprŔs les "contes dramatiques" de Franz Grillparzer
Theater Regensburg
24.05.2001
Inszenierung   Alois Michael Heigl
Ausstattung   Uta Fink
KostŘme   Uta Fink
Musikalische Leitung   Guido Johannes Rumstadt
Chor   Karl Andreas Mehling
Es spielen:   Adelheid Fink,
Berthold Gronwald,
Adam Kruzel,
Katrin Mann,
Georg Paucker,
Mario Porde¨cnik,
Sally du Randt,
Georg Schie▀l,
Maria Soulis,
Michael Waldenmaier