Belina & Siegfried Behrend, guitar
Jiddish Songs "Es Brennt"
Columbia SMC 83715
 • A Yidishe Mame (Yellen, Jack / Yellen, Jack)
 • Der Rebe Elimeylekh (Moyshe Nadir / Moyshe Nadir)
 • Di Alte Kashe
 • Es Brent (Gebirtig, Mordkhe / Gebirtig, Mordkhe)
 • Makh Tsu Di Eygelekh (Shpigl, Isaiah / Beyglman, David)
 • Menukha Vesimkha (Erev Shabos) (Avraham, Sholom Ben / Secunda, Sholom)
 • Dos Iz Emes (Yud, Nokhum / Cherniawsky, Yosef)
 • Rozhinkes Mit Mandlen (Goldfaden, Avrom / Goldfaden, Avrom)
 • Sha Shtil!
 • Shtiler Shtiler (Kaczerginski, Shmerke / Tamir, A.)
 • Tsu Ken Men Aroyf In Himl Arayn (Beherend, Siegfried)
 • Unter Dayne Vayse Shtern (Sutzkever, Avrom / Brudno, Avrom)
 • Varshe (Kaczerginski, Shmerke / Gelbart, Mikhl)
 • Vos Zhe Vilstu ?
 • For Ikh Mir Aroys