Gershon Sirota
Sabbath in Warsaw
Musique Internationale M7319
Face 1
Ki Hinei (Lewandowski)
Hashem Molokh [Hashem malach]
Ahavas Olom [ahavat olam]
Hashkivenu
V'shomru [veShamru]
Elokenu R'tzei [elokenu retze viMenuchatenu] (Davidowitz)
Adon Olom [adon olam] (Sulzer)
Face 2
Ki Khol Pe [ki chol pe]
V'khulom m'kablim [veChulam mekablim]
Av Horahamim [av harachamim] (Brody)
Birkas hahodesh [birkat haChodesh]
Sim Sholom [sim shalom]
Havdoloh [havdala] (Zilberts)